Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego PKS w Rzeszowie SA za 2021 r. i 2022 r.
24 września 2021

Rada Nadzorcza i Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 976

zaprasza do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

 1. Warunki przeprowadzenia badania:
 • Uczestnictwo biegłego rewidenta, w posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 • Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego - 28.02.2022 r. i odpowiednio 28.02.2023 r., przedłożenie opinii z ww. badania sprawozdania -  25.03.2022 r. i odpowiednio 24.03.2023 r.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Spółka Akcyjna za rok 2021 i 2022” w sekretariacie Zarządu Spółki lub przesłać na adres korespondencyjny: Al. Wyzwolenia 6, 35-051 Rzeszów, w terminie do dnia 31.10.2021 r. do godziny 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Spółki.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Informacje o oferencie, udokumentowanie statusu prawnego oferenta:
 • forma prowadzonej działalności,
 • aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
 • zaświadczenie o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu.
 1. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 2. Cenę łączną za badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnego sprawozdania z badanego sprawozdania finansowego.
 3. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu badania sprawozdania finansowego.
 4. Opis doświadczenia zawodowego wraz z listą wybranych podmiotów, w których sprawozdania finansowe badał biegły rewident.
 5. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania konieczności uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 1. Kryteriami oceny ofert będą cena oraz doświadczenie biegłego w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych, w tym szczególnie  z zakresu spółek  prawa handlowego.
 1. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza w terminie do dnia 19.11.2021 r.
 3. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 1. O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

 

Sekretariat Zarządu Spółki
35-959 Rzeszów   Al. Wyzwolenia 6
woj. podkarpackie
Polska

Czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00

Tel.:  17 / 863 62 19  

Fax:  17 / 863 62 24  

E-mail:  sekretariat@pks.rzeszow.p

Atrakcyjna oferta reklamy na naszych autobusach

© 2024  |  PKS w Rzeszowie S.A.

35-959 Rzeszów, al. Wyzwolenia 6
+48 17 8632192  |  sekretariat@pks.rzeszow.pl

Projekt i realizacja MYKK